Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông qua tại phiên họp lần thứ nhất ngày 28/12/2017, quy định về hình thức pháp lý, tổ chức bộ máy và cơ chế quản trị, điều hành, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật.

Vui lòng xem tài liệu gửi kèm
: