Công văn số 297-CV/ĐUK ngày 03/01/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2018: "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

Vui lòng xem tài liệu gửi kèm: 
- CV so 297 trien khai thuc hien noi dung chi thi 05 chuyen de 2018.pdf
- De cuong bao cao chuyen de nam 2018.pdf
CV so 24 xay dung cam ket thuc hien cac nghi quyet quy dinh dang kem mau ban cam ket.pdf