20/01/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019

Xem tiếp »
18/10/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019

Xem tiếp »
14/08/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2019

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019.

Xem tiếp »
18/07/2019
Báo cáo tài chính quý II/2019

Báo cáo tài chính và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý II/2019.

Xem tiếp »
18/04/2019
Báo cáo tài chính quý I/2019

Báo cáo tài chính và Giải trình về lợi nhuận sau thuế bị lỗ trên BCTC quý I/2019.

Xem tiếp »
16/04/2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
28/03/2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 Cho kỳ tài chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 31/12/2018.

Xem tiếp »
29/01/2019
18/01/2019
Báo cáo tài chính Quý IV/2018

Báo cáo tài chính Quý IV/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Xem tiếp »
19/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III/2018

Báo cáo tài chính Quý III/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Xem tiếp »
1 2 
VIDEO CLIP