28/12/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Xem tiếp »
VIDEO CLIP