Số điện thoại tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng: 02996.50.79.79


KHU VỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

  
                           Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh   - Điện thoại: (0299) 3821727
   Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi                     - Điện thoại: (0299) 3823326

     

KHU VỰC CÁC HUYỆN, XÃ TRỰC THUỘC

                           Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Xuyên   - Điện thoại: (0299) 3851285

                           Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu   - Điện thoại: (0299) 3861133

                           Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách      - Điện thoại: (0299) 3876053

                           Xí nghiệp Cấp nước Long Phú    - Điện thoại: (0299) 3856293

                           Xí nghiệp CN Lịch H Thượng      - Điện thoại: (0299) 3849064

                           Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm   - Điện thoại: (0299) 3869484

                           Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị    - Điện thoại: (0299) 3866362

                           Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú         - Điện thoại: (0299) 3871394

                           Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi     - Điện thoại: (0299) 3858282

                           Trạm Cấp nước Hưng Lợi           - Điện thoại: (0299) 3898201

                           Trạm Cấp nước Trần Đề             - Điện thoại: (0299) 3846930

                           Xí nghiệp Nước uống đóng chai - Điện thoại: (0299) 3601188