13/08/2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
28/12/2017
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Ngày 28/12/2017

Xem tiếp »
VIDEO CLIP