27/04/2021
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 27/04/2021

Xem tiếp »
19/06/2020
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 19/06/2020

Xem tiếp »
24/08/2019
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 24/8/2019

Xem tiếp »
28/12/2017
Kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Ngày 28/12/2017

Xem tiếp »
VIDEO CLIP