17/05/2024
Kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 được tổ chức vào ngày 16/5/2024.

Kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 được tổ chức vào ngày 16/5/2024.

Xem tiếp »
17/05/2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thông báo số 255/TB-CN ngày 17/5/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Xem tiếp »
17/04/2024
Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/04/2024

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/04/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Xem tiếp »
30/06/2023
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Nghị quyết và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào lúc 08 giờ ngày 29/6/2023.

Xem tiếp »
30/06/2022
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 29/6/2022

Xem tiếp »
20/08/2021
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
27/04/2021
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 27/04/2021

Xem tiếp »
19/06/2020
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 19/06/2020

Xem tiếp »
24/08/2019
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 24/8/2019

Xem tiếp »
28/12/2017
Kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Ngày 28/12/2017

Xem tiếp »
VIDEO CLIP