08/07/2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp »
12/06/2024
Thông báo triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông báo số 323/TB-CN ngày 12/6/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.NK24-29 vv Triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xem tiếp »
04/06/2024
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban và Phó trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 03/6/2024, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh - thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, bầu ông Trần Thanh Nhàn - thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Xem tiếp »
03/06/2024
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, thay đổi lần thứ 8, ngày 31/5/2024.

Xem tiếp »
29/05/2024
Thông báo về việc giải thể chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại thành phố Hà Nội

Thông tin về Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT.NK24-29 ngày 29/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc Giải thể chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại thành phố Hà Nội.

Xem tiếp »
29/05/2024
Thông báo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 29/5/2024 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.NK24-29 về việc bầu ông Trần Anh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

Xem tiếp »
29/05/2024
Thông báo về việc bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 29/5/2024 Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức vụ Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

Xem tiếp »
29/05/2024
Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Ngày 29/5/2024 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK24-29 về việc bổ nhiệm ông Đặng Trí Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

Xem tiếp »
28/05/2024
Biên bản phiên họp đầu tiên (lần thứ hai) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Biên bản số 02/BB-HĐQT.NK24-29 ngày 28/5/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng họp phiên đầu tiên (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2024-2029.

Xem tiếp »
23/05/2024
Biên bản phiên họp đầu tiên (lần thứ nhất) của Hội đồng quản trị Công ty và Giấy mời họp phiên họp đầu tiên (lần thứ hai) của HĐQT Công ty

Biên bản số 01/BB-HĐQTNK24-29 ngày 23/5/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng họp phiên đầu tiên (lần thứ nhất) nhiệm kỳ 2024-2029; Giấy mời họp số 265/GM-HĐQTNK24-29 ngày 23/5/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng họp phiên đầu tiên (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2024-2029.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 
VIDEO CLIP