20/09/2023
Công văn đề nghị cung cấp danh sách người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ

Công văn về việc đề nghị cung cấp danh sách người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ.

Xem tiếp »
05/09/2023
Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Báo cáo về Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Công ty cổ phần Hawaco.

Xem tiếp »
25/08/2023
Báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng đối với cổ đông Nguyễn Minh Phương và cổ đông Nghiêm Thị Lệ Hằng.

Xem tiếp »
08/08/2023
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, thay đổi lần thứ 7, ngày 07/08/2023 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Xem tiếp »
04/08/2023
THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty cổ phần Hawaco

Xem tiếp »
11/07/2023
Thông báo về việc thay đổi loại chứng khoán - mã CK: STW của cổ đông Công ty Cổ phần HAWACO

Công văn số 3703/CNVSD-ĐK.NV ngày 10/07/2023 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 6.345.253 Cổ phần STW cho cổ đông Công ty CP HAWACO.

Xem tiếp »
07/06/2023
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Xem tiếp »
20/02/2023
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đính kèm Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xem tiếp »
29/07/2022
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022.

Xem tiếp »
04/07/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29/06/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2022.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 
VIDEO CLIP