KHU VỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

     - Khi cần liên hệ việc đề nghị mở rộng đường ống cấp nước, việc xin lắp đặt đồng hồ đo nước và cần thiết đề nghị di dời tổ hợp đồng hồ nước. Khách hàng liên hệ: Phòng Quản lý mạng lưới và chống thất thoát: (0299) 3820847

     - Khi có sự cố trở ngại về việc cung cấp nước sạch như bể vỡ ống, không có nước sử dụng hoặc  cần sửa chữa đường ống cấp nước. Khách hàng liên hệ: Xí nghiệp Thi công: (0299) 3501418

KHU VỰC CÁC HUYỆN, XÃ TRỰC THUỘC

                           Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Xuyên   - Điện thoại: (0299) 3851285

                           Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu   - Điện thoại: (0299) 3861133

                           Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách      - Điện thoại: (0299) 3876053

                           Xí nghiệp Cấp nước Long Phú    - Điện thoại: (0299) 3856293

                           Xí nghiệp CN Lịch H Thượng      - Điện thoại: (0299) 3849064

                           Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm   - Điện thoại: (0299) 3869484

                           Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị    - Điện thoại: (0299) 3866362

                           Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú         - Điện thoại: (0299) 3871394

                           Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi     - Điện thoại: (0299) 3858282

                           Trạm Cấp nước Hưng Lợi           - Điện thoại: (0299) 3898201

                           Trạm Cấp nước Trần Đề             - Điện thoại: (0299) 3846930

                           Xí nghiệp Nước uống đóng chai - Điện thoại: (0299) 3601188