Vui lòng xem File đính kèm:
1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023.pdf
2. GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.pdf