17/04/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
09/04/2024
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
22/03/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
30/01/2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
18/01/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. Đính kèm: Công văn số 24/CV-CN về việc Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022.

Xem tiếp »
18/10/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. Đính kèm: Công văn số 367/CV-CN về việc Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính Quý III năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022.

Xem tiếp »
11/08/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022.

Xem tiếp »
28/07/2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Báo cáo số 257/BC-CN ngày 28/07/2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Xem tiếp »
18/07/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. Đính kèm: Công văn số 243/CV-CN về việc Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính Quý II năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022.

Xem tiếp »
18/04/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 
VIDEO CLIP