Số điện thoại tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng: 02996.50.79.79

KHU VỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

+ Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh: (0299) 3821727

+ Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi:                   (0299) 3823326

KHU VỰC CÁC THỊ XÃ, HUYỆN, THỊ TRẤN

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Xuyên:              (0299) 3851285

+ Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu:              (0299) 3861133

+ Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách:                  (0299) 3876053

+ Xí nghiệp Cấp nước Long Phú:               (0299) 3856293

+ Xí nghiệp Cấp nước Lịch Hội Thượng:    (0299) 3849064

+ Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm:               (0299) 3869484

+ Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị:                (0299) 3866362

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú:                     (0299) 3871394

+ Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi:                 (0299) 3858282

+ Trạm Cấp nước Hưng Lợi:                       (0299) 3898201

+ Trạm Cấp nước Trần Đề:                         (0299) 3846930

+ Xí nghiệp Nước đóng chai:                     (0299) 3601188