02/12/2020
Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ban hành Quy chế Quản trị công ty.

Xem tiếp »
28/12/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Xem tiếp »
VIDEO CLIP