30/08/2023
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo về việc Miễn nhiệm, công nhận chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Thông báo về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Xem tiếp »
25/08/2023
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo về việc Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
06/07/2018
Thông tin tóm tắt đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành Quyết định số 380/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2018 chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCOM

Xem tiếp »
28/03/2018
Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng - Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 1463/UBCK-GSĐC ngày 13/03/2018 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
VIDEO CLIP