28/09/2016
Chỉ thị số 26/CT-TTg

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

Xem tiếp »
20/08/2015
Kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo về việc nghỉ lễ, treo cờ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem tiếp »
05/08/2015
Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Xem tiếp »
05/08/2015
Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Xem tiếp »
01/05/2014
03/07/2012
Danh mục văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế (từ ngày 03->15/7/2012)

Danh mục tổng hợp một số văn bản đã hết hiệu lực, văn bản bị sửa đổi bổ sung và văn bản thay thế (từ ngày 03/7/2012 đến ngày 15/7/2012)

Xem tiếp »
04/11/2011
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sớ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày l4-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Xem tiếp »
04/11/2011
Nghị định 55/2011/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tổ chức pháp chế

Nghị định này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), doanh nghiệp nhà nước và quản lý nhà nước về công tác pháp chế

Xem tiếp »
27/10/2011
Quuyết định ban hành Quản lý chuyên ngành cấp nước

Nhằm thống nhất cách xử lý trong quá trình quản lý khách hàng sử dụng nước máy

Xem tiếp »
21/04/2011
Thông tư Liên tịch 01 - Hướng dẫn công tác AT-VSLĐ

Hướng dẫn công tác ATVSLĐ trong cơ sở lao động theo ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, Liên bộ: Bộ LĐ-TB&XH - Bộ Y tế

Xem tiếp »
1 2 
VIDEO CLIP