20/03/2024
Kiến nghị về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Bản kiến nghị số 17/BKN-NĐDVNN của Người đại diện vốn Nhà nước về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Xem tiếp »
18/03/2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 cụ thể như sau:

Xem tiếp »
29/02/2024
Kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Bản kiến nghị số 14/ĐN-NĐDVNN của Người đại diện vốn Nhà nước về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Xem tiếp »
16/02/2024
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo số 08/TB-BKS ngày 16/02/2024 của Ban kiểm soát Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Xem tiếp »
16/02/2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo số 97/TB-CN ngày 16/02/2024 của Ban kiểm soát về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Xem tiếp »
05/01/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Công ty cổ phần VBIC Việt Nam - Người có liên quan của Người nội bộ.

Xem tiếp »
03/01/2024
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Minh Phương-cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Xem tiếp »
11/12/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến Người nội bộ

Thông báo về Giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần VBIC Việt Nam - Người có liên quan đến Người Nội bộ.

Xem tiếp »
06/12/2023
Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo về Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Đặng Như Ý - Người có liên quan của Người nội bộ.

Xem tiếp »
01/11/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo về Giao dịch cổ phiếu của Bà Đặng Như Ý- Người có liên quan của Người nội bộ.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 
VIDEO CLIP