Đính kèm File:
1.Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).pdf
2.Công văn giải trình số 77 .pdf