Xem file đính kèm:
1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2023.pdf
2. GIẢI TRÌNH BCTC QUY 2-2023.pdf