Xem file đính kèm:
1. Báo cáo tài chính Qúy III năm 2022.pdf
2. Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2022.pdf