Xem file đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.pdf