Xem file đính kèm:
1. CBTT Bao cao Tinh hinh quan tri cong ty nam 2022.pdf
2. Bao cao Tinh hinh quan tri cong ty nam 2022.pdf