Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng Thông báo thay đổi nhân sự như sau:
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Mãi.

Vui lòng xem file đính kèm:
1. Nghị quyết số 08_NQ_HĐQT.pdf
2. Thay đổi nhân sự_.pdf