Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo thay đổi nhân sự như sau:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Vĩnh Tùng và công nhận chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ong Hải Phước.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Liễu Thu Trúc và bổ sung ông Trần Thanh Nhàn làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Phó trưởng Ban kiểm soát. 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT vv Miễn nhiệm và công nhận chức danh TV.HĐQT.pdf
Thông báo số 04/TB-BKS23 Miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.pdf