Biên bản & Nghị quyết đính kèm:
1. Bien ban kiem phieu lay y kien co dong bang van ban.pdf
2. Nghi quyet DHDCD lay y kien co dong bang van ban.PDF