- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 28/12/2017.

File đính kèm:
Nghi quyet dai hoi dong co dong lan thu nhat.pdf