Tài liệu liên quan:
Biên bản 01.ĐHĐCĐ.2019.pdf
Nghị quyết 01.ĐHĐCĐ.2019.pdf