Tài liệu liên quan:
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.pdf

Một số hình ảnh tại đại hội: