Tài liệu liên quan:
Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.pdf
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.pdf

Một số hình ảnh tại đại hội: