Tài liệu tham khảo:
Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf