Tài liệu tham khảo:
Nghị quyết số 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf
Biên bản số 01 Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ TN năm 2023.pdf