18/01/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. Đính kèm: Công văn số 16/CV-CN về việc Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2021.

Xem tiếp »
20/10/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
11/08/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2021.

Xem tiếp »
29/07/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Báo cáo số 186/BC-CN ngày 29/07/2022 của công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Xem tiếp »
20/07/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
19/04/2022
08/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
29/03/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
24/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG NĂM 2021

Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính

Xem tiếp »
19/01/2022
1 2 3 4 5 
VIDEO CLIP