13/08/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý II/2021 (sau kiểm toán) thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2020.

Xem tiếp »
29/07/2021
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo số 259/BC-CN ngày 29/7/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Xem tiếp »
19/07/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
19/04/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
09/04/2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
18/03/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán.

Xem tiếp »
28/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng năm 2020

Xem tiếp »
20/01/2021
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng Quý IV năm 2020

Xem tiếp »
20/10/2020
Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Xem tiếp »
14/08/2020
Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 
VIDEO CLIP