28/03/2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 Cho kỳ tài chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 31/12/2018.

Xem tiếp »
29/01/2019
18/01/2019
Báo cáo tài chính Quý IV/2018

Báo cáo tài chính Quý IV/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Xem tiếp »
19/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III/2018

Báo cáo tài chính Quý III/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Xem tiếp »
15/08/2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (06/2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 30/06/2018

Xem tiếp »
30/07/2018
20/07/2018
20/04/2018
30/03/2018
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ tài chính - Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng (từ ngày 01/01/2017 - 28/12/2017) - Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (từ ngày 29/12/2017 - 31/12/2017)

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 
VIDEO CLIP