04/05/2021
Văn bản phòng chống tham nhũng

Văn bản phòng chống tham nhũng

Xem tiếp »
24/08/2015
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Xem tiếp »
10/02/2015
Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng Giai đoạn thứ hai -từ nay đến năm 2016...

Xem tiếp »
09/02/2015
Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Xem tiếp »
13/01/2015
02/12/2014
02/12/2014
Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí..

Xem tiếp »
VIDEO CLIP