04/05/2021
Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2021

Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2021

Xem tiếp »
22/01/2020
Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2020

Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Xem tiếp »
09/01/2018
Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2018

Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2018: "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

Xem tiếp »
10/01/2017
Hướng dẫn thực hiện Chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 07-10-2016 và Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 04-01-2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp về Hướng dẫn "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng ban hành Hướng dẫn số 223-HD/ĐUCN ngày 09/01/2017, cụ thể: (file đính kèm)

Xem tiếp »
23/12/2016
Những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

So với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có các điểm mới cần quan tâm như sau:

Xem tiếp »
17/10/2016
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem tiếp »
13/06/2016
Chỉ thị số 05-CT/TW

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Xem tiếp »
08/04/2015
Hướng dẫn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Hướng dẫn số 53-HD/ĐUK ngày 06/02/2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp v/v thực hiện triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; Hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 07/4/2015 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng v/v hướng dẫn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Xem tiếp »
09/05/2014
Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Xem tiếp »
VIDEO CLIP