20/02/2023
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đính kèm Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xem tiếp »
29/07/2022
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022.

Xem tiếp »
04/07/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29/06/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2022.

Xem tiếp »
13/06/2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

Xem tiếp »
07/03/2022
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem tiếp »
06/08/2021
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
16/07/2021
Thông báo đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

Thông báo số 10/TB-CN ngày 16/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
12/07/2021
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
12/07/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

Thông báo số 239/TB-CN ngày 12/7/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông.

Xem tiếp »
06/04/2021
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 
VIDEO CLIP