11/11/2020
Thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng công bố đến quý Cổ đông Thông báo số 263/TB-CN ngày 10/11/2020 về việc thay đổi nhân sự.

Xem tiếp »
06/10/2020
Thông báo thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng công bố đến quý Cổ đông Thông báo số 237/TB-CN ngày 6/10/2020 về việc thay đổi nhân sự.

Xem tiếp »
20/07/2020
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Hợp đồng số 4.0143/20/HĐTC-AC ký kết về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Xem tiếp »
08/06/2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 143/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
28/04/2020
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 114/TB-CN ngày 28/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
10/04/2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công văn số 97/CN ngày 10/04/2020 thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Xem tiếp »
24/02/2020
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 43/TB-CN ngày 24/02/2020 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tiếp »
22/01/2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Xem tiếp »
20/01/2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn chốt đến thời điểm 31/12/2019

Xem tiếp »
13/08/2019
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 
VIDEO CLIP