12/08/2019
THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông báo đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem tiếp »
31/05/2019
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Nghị số 06/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
21/03/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

Thông báo số 99/TB-CN ngày 21/3/2019 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem tiếp »
02/07/2018
Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Quyết định số 380/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM.

Xem tiếp »
02/07/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên (06/7/2018) cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Thông báo số 680/TB-SGDHN ngày 29/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP Cấp nước Sóc Trăng vào giao dịch tại thị trường UPCoM

Xem tiếp »
25/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 20/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có Công văn số 47/2018/GCNCP-VSD chứng nhận việc đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
12/06/2018
Thông báo số 137/TB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.

Xem tiếp »
19/03/2018
Tờ trình 06/Ttr-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động

Xem tiếp »
19/03/2018
Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Xem tiếp »
16/03/2018
1 2 3 4 5 6 
VIDEO CLIP