25/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 20/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có Công văn số 47/2018/GCNCP-VSD chứng nhận việc đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
12/06/2018
Thông báo số 137/TB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.

Xem tiếp »
19/03/2018
Tờ trình 06/Ttr-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động

Xem tiếp »
19/03/2018
Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Xem tiếp »
16/03/2018
14/03/2018
09/03/2018
Sổ đăng ký cổ đông - Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Sổ đăng ký cổ đông - Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Chốt danh sách ngày 09/03/2018)

Xem tiếp »
05/03/2018
Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo số 53/TB-CN ngày 05/3/2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc chốt danh sách cổ đông.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 
VIDEO CLIP