29/03/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
07/03/2022
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem tiếp »
24/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG NĂM 2021

Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính

Xem tiếp »
19/01/2022
06/10/2021
04/10/2021
Thanh toán tiền nước hoàn tiền đến 50% khi thực hiện qua Viettelpay

Thanh toán tiền nước hoàn tiền đến 50% khi thực hiện qua Viettelpay

Xem tiếp »
03/08/2021
20/05/2021
Thu hộ tiền nước qua PAYOO

Thu hộ tiền nước qua PAYOO

Xem tiếp »
27/04/2021
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 27/04/2021

Xem tiếp »
09/04/2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP