23/12/2020
26/08/2020
Thông báo thanh toán tiền nước qua Ví điện tử VNPT Pay

Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra tác động đa chiều, vừa mang lại tiện ích cho người dân, vừa tạo đà tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch vụ tài chính - ngân hàng

Xem tiếp »
14/08/2020
Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
20/07/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
20/07/2020
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Hợp đồng số 4.0143/20/HĐTC-AC ký kết về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Xem tiếp »
19/06/2020
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 19/06/2020

Xem tiếp »
08/06/2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 143/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
05/06/2020
THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Thông báo số 142/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước cho đối tượng khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Xem tiếp »
28/04/2020
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 114/TB-CN ngày 28/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
16/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 1/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP