Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2023

VIDEO CLIP