Vui lòng xem file đính kèm:
1. Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Minh Phương.pdf
2. Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Nghiêm Thị Lệ Hằng.pdf