Kính gửi: Người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ.

 

Căn cứ công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14/09/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc cung cấp danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo mẫu.

Nhằm giúp cho việc cập nhật thông tin một cách chính xác đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính đề nghị Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (1) phối hợp cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan theo mẫu phụ lục 01 của Công văn số 2070/SGDHN-QLNY (đính kèm)

          Xin vui lòng gửi file mềm về địa chỉ email: banthuky@soctrangwaco.vn, trước 10 giờ ngày 21/9/2023 để tổng hợp, ký và đăng công bố thông tin. Bản ký chính thức gửi đồng thời qua đường bưu điện về Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng).

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                                        

- Như trên;

- Lưu: VT.                                                              

(1) Trích dẫn Luật Chứng khoán 2019 tại khoản 45, Khoản 46 Điều 4:

45. Người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:

a) Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;

b) Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người điều hành quỹ đại chúng, người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Chi tiết đính kèm file:
1/CV 340-HC-CN vv đề nghị CC Danh sách NNB, NCLQ đến NNB.pdf
2/CV 2070-SGDHN-QLNY vv cung cấp DS NNB và người CLQ NNB.PDF