- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
- Mã chứng khoán: STW
-
Mã ISIN: VN000000STW0
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 15.863.133 cổ phiếu
(Mười lăm triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn một trăm ba mươi ba cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 158.631.330.000 đồng
(Một trăm năm mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)
- Hình thức đăng ký:
Ghi sổ


Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.PDF