CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/NQ-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 08/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Hoàng Văn Cuông do không còn đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Điều 2. Thống nhất bổ sung ông Võ Thanh Văn là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Hoàng Văn Cuông.

  Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, HC.

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hiếu


Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 06 miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT.pdf