-       Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

-         Mã cổ phiếu: STW

-         Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-      Số lượng đăng ký giao dịch: 15.863.133 cổ phiếu (Mười lăm triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm ba mươi cổ phiếu)

-        Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 158.631.330.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)


Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Quyết định 380_QĐ-SGDHN chấp thuận giao dịch cổ phiếu UPCoM.pdf