THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

          Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

          Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

          Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Đính kèm thông báo: Thong bao so 10 16.7 ung cu HDQT_BKS.pdf