CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/TB-CN

Sóc Trăng, ngày …… tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và
kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019


Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Để đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu của Công ty đại chúng, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lựa chọn và đi đến ký kết hợp đồng kiểm toán số 83/2019/HĐKT/PKF.VPHN ngày 09/8/2019 giữa Soctrangwaco và PKF Việt Nam.

1.     Thông tin đơn vị kiểm toán

CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM

 

-     Người đị diện

:

Dương Thị Thảo

 

-     Chức vụ

:

Phó Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

 

-     Trụ sở chính

:

Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phườngThanh Xuân Trung, quậnThanh Xuân, thành phố Hà Nội

(Văn phòng giao dịch: P.1501, tòa nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

-     Điện thoại

:

(84 4) 2221 0082

-     Fax

:

(84 4) 2221 0084

-     Email

:

pkf.hn@pkf.com.vn

-     Mã số thuế

:

0313 440 640

 

2. Nội dung kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

3. Liên hệ công tác: Mọi vấn đề chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3612939                Email: ketoan@soctrangwaco.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;       

- Lưu: VT, HSCBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Ngọ


Tài liêu đính kèm:
CBTT đơn vị kiểm toán 2019.pdf