1. Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 29/6/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. 
(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đính kèm:
1. Thông báo số 153 mời dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.pdf
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.pdf
3. Giấy ủy quyền dự phiên họp ĐHĐCĐ_2022.pdf
4. Giấy Xác nhận dự phiên họp ĐHĐCĐ_2022.pdf
5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022.PDF
6. Các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf
7. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf