1. Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2023.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. 
(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Thông báo mời họp, các tài liệu và biểu mẫu liên quan đến phiên họp 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm:
1. Thông báo mời họp và Giấy XN, giấy UQ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
2 Chương trình, Quy chế, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023.PDF
3. Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.pdf
4. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.pdf